Procedure

Hieronder worden de verschillende fases van een beslag inzake namaak kort beschreven. Deze beschrijving veronderstelt een normaal verloop en bevat dus niet alle details en mogelijkheden. Elke zaak is anders. Voor advies of bijstand voor specifieke gevallen kunt u contact opnemen met Inteo.

tijdslijn.png
srart.jpg

Verzoekschrift & beschikking

Verzoekschrift en beschikking

Beslag inzake namaak is een procedure op éénzijdig verzoekschrift om bewijs te verzamelen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merken, octrooien en de andere rechten vermeld in artikel 1369bis /1, §1 Ger. W.).  

Bij aanwijzingen van inbreuken op deze rechten, kan met een éénzijdig verzoekschrift een beslag inzake namaak worden gevraagd bij de bevoegde rechter. De rechter neemt enkel op basis van de informatie in het verzoekschrift een beslissing.

In de beschikking krijgt een gerechtsdeskundige de opdracht om naar de mogelijke inbreukmaker of anderen te gaan om informatie te verzamelen over de mogelijke namaak (beschrijvende maatregelen). Voor deze beschrijvende maatregelen moet de verzoeker aantonen dat er aanwijzingen zijn van inbreuk op zijn rechten en dat zijn rechten ogenschijnlijk geldig zijn. 

Wanneer de inbreuk niet redelijk kan worden betwist, kunnen de namaakproducten ook effectief in beslag genomen worden (bewarende maatregelen). Een effectieve beslagmaatregel vereist bijkomend dat de rechter de belangen van de verschillende betrokken partijen afweegt om te onderzoeken of de maatregel redelijk verantwoord is.  


Uitvoering

Betekening en uitvoering

Op basis van de beschikking melden een gerechtsdeurwaarder en de gerechtsdeskundige zich bij de onderneming waar het bewijs van de inbreuken kan worden gevonden. Meestal is dit de partij waarvan men vermoedt dat ze inbreuk maakt, maar dat is niet noodzakelijk zo. Ook bij distributeurs of andere ondernemingen kan de gerechtsdeskundige bewijs verzamelen. In bepaalde gevallen kan ook de advocaat of een vertegenwoordiger van de rechtenhouder aanwezig zijn.

De gerechtsdeurwaarder betekent de beschikking van de rechter. Daarna kan de deskundige zijn werk beginnen. Zijn bevoegdheden zijn afhankelijk van de inhoud van de beschikking. Vaak wordt de bezochte onderneming bevolen om de deskundige toegang te verlenen tot haar computersystemen. De deskundige kan kopieën maken van digitale bestanden en documenten die relevant zijn voor het vaststellen van de mogelijke inbreuk. Hij of zij kan ook stalen meenemen van de inbreukmakende producten. De deskundige moet bij het uitvoeren van zijn of haar opdracht rekening houden met de rechten van de bezochte onderneming, bijvoorbeeld voor vertrouwelijke informatie.

Wanneer de rechter ook effectieve beslagmaatregelen heeft bevolen, zal de gerechtsdeurwaarder een beschrijving en een lijst van de producten die onder het verbod vallen opmaken. Deze producten mogen niet worden verwijderd, gewijzigd of uit handen worden gegeven. Dit bevel wordt meestal opgelegd op straffe van een dwangsom. In sommige gevallen kan de gerechtsdeurwaarder de producten ook tijdelijk meenemen. Tijdens het beslag inzake namaak stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op dat het verloop beschrijft. Dit wordt nadien aan alle betrokken partijen overgemaakt. Wanneer de deskundige bijkomende informatie opvraagt, kan deze nadien worden meegedeeld.


Verslag

Deskundigenverslag

Na de uitvoering van het beslag inzake namaak stelt de deskundige een verslag op waarin hij of zij de bevindingen beschrijft. In dit verslag neemt hij of zij informatie op die relevant kan zijn voor de inbreuk, de oorsprong en bestemming van de producten, of de omvang van de inbreuk. Het kan dus foto's en een beschrijving van de inbreukmakende producten bevatten, maar ook informatie over productieprocessen of een lijst van de leveranciers en de verdelers van de producten.

Het deskundigenverslag wordt meegedeeld aan de rechtbank, de verzoekende partij en de bezochte onderneming(en). Na de mededeling van het deskundigenverslag moet de verzoekende partij binnen een bepaalde termijn een inbreukvordering instellen. Als de beschikking geen andere termijn vermeldt, is die termijn 20 werkdagen of 31 dagen (wat het langste is). Doet zij dat niet, dan mag er nadien geen gebruik worden gemaakt van het deskundigenverslag en heeft de beschikking beslag inzake namaak geen juridische gevolgen meer.


Derdenverzet

Derdenverzet

De bezochte onderneming krijgt pas kennis van het beslag inzake namaak wanneer de gerechtsdeurwaarder de beschikking betekent. Binnen een termijn van één maand na de betekening kan de bezochte onderneming derdenverzet instellen. De bezochte onderneming of een andere belanghebbende kan deze procedure starten door de verzoekende partij of partijen te dagvaarden voor de rechter die de beschikking heeft uitgesproken. Derdenverzet verloopt dus op tegenspraak. De partijen wisselen conclusies uit en pleiten de zaak voor de rechter. De rechter kan de beschikking geheel of gedeeltelijk intrekken, of bijkomende maatregelen opleggen om bvb. vertrouwelijke bedrijfsinformatie zoals klantenlijsten van de bezochte onderneming te beschermen.