FAQ

Hieronder vindt u een antwoord op enkele vaak gestelde vragen over beslag inzake namaak. Klik op de vraag om het antwoord te tonen. 

Hoe komt het dat de deskundige en de gerechtsdeurwaarder aan de deur staan zonder dat ik op de hoogte was?

Beslag inzake namaak wordt gevraagd met een éénzijdig verzoekschrift aan de rechter. De beslagene is hiervan pas op de hoogte bij de betekening van de beschikking. Dit maakt het beslag inzake namaak een bijzonder efficiënte maatregel om bewijs te verzamelen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Het verrassingseffect vermijdt dat een van inbreuk verdachte partij bewijsmateriaal verbergt of verwijdert. Na de betekening kan derdenverzet worden aangetekend door de beslagen partij.

Wat is het verschil tussen een beschrijvend beslag inzake namaak en een bewarend beslag inzake namaak?

Bij een beschrijvend beslag inzake namaak wordt een gerechtsdeskundige aangesteld die bewijs kan verzamelen van inbreuken bij de bezochte onderneming. Als er ook effectieve beslagmaatregelen worden toegekend, spreekt men van een bewarend beslag inzake namaak. Daarbij wordt de beslagene bijkomend verboden om de van namaak verdachte producten te verplaatsen, te verwijderen of te wijzigen. De gerechtsdeurwaarder kan ook als bewaarder worden aangesteld van de producten. Voor een bewarend beslag inzake namaak gelden strengere voorwaarden.

Is een beslag inzake namaak een bewarend of een uitvoerend beslag?

Geen van beide. Beslag inzake namaak is een specifieke procedure voor intellectuele eigendomsrechten. Een beschrijvend beslag inzake namaak dient enkel om bewijs te verzamelen van mogelijke inbreuken. De term 'beslag' kan in die context verwarrend zijn. De vergelijkbare procedure in Nederland heeft de duidelijkere naam 'bewijsbeslag'. Een bewarend beslag inzake namaak heeft enkele kenmerken gemeenschappelijk met een 'gewoon' bewarend beslag, maar toch is het een geheel andere procedure. Voor een beslag inzake namaak is het bijvoorbeeld niet nodig dat de rechtenhouder een schuldvordering heeft tegen de bezochte onderneming.

Op basis van welke rechten kan een beslag inzake namaak worden gevraagd?

Een beslag inzake namaak kan worden gevraagd op basis van de intellectuele eigendomsrechten vermeld in artikel 1369bis /1, §1 Ger. W.. Het gaat om octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekerscertificaten, topografieën van halfgeleiderproducten, tekeningen en modellen, merken, geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong, auteursrecht, naburige rechten of het recht van producenten van databanken.

Betekent een beslag inzake namaak dat de rechter heeft beslist dat mijn producten namaak zijn?

Neen. Een beschrijvend beslag inzake namaak dient precies om bewijs te verzamelen van een mogelijke inbreuk. De verzoeker moet wel aantonen dat er aanwijzingen van inbreuk zijn. Het kan daarbij ook gaan om parallelinvoer, d.w.z. authentieke producten die zonder de toestemming van de rechtenhouder ingevoerd werden in de Europese Economische Ruimte. Zelfs bij een bewarend beslag inzake namaak spreekt de rechter geen finale beslissing uit over de inbreuk. Daarvoor moet de rechtenhouder een procedure ten gronde inleiden, waarin beide partijen hun standpunt kunnen verdedigen.

Wat zijn de aanwijzingen van inbreuk op basis waarvan een beschrijvend beslag inzake namaak kan worden gevraagd?

Dit varieert van geval tot geval. Bewijs van inbreuk is niet nodig, daar dient het beslag inzake namaak immers voor. Het moet gaan om objectieve gegevens die aannemelijk maken dat een inbreuk zou kunnen worden gepleegd op het intellectueel eigendomsrecht. Die gegevens moeten, op zich of in onderling verband genomen, een vermoeden creëren van inbreuk of dreigende inbreuk.

Wie is er aanwezig bij een beslag inzake namaak?

Bij een beslag inzake namaak zijn in elk geval een gerechtsdeurwaarder en een gerechtsdeskundige aanwezig. Zij kunnen beroep doen op de politie en een slotenmaker wanneer de deur gesloten is. Soms gebeurt het dat de verzoekende partij vertegenwoordigd is, bijvoorbeeld door haar advocaat. Dit moet specifiek door de rechter worden toegelaten. Deze vertegenwoordiger is een toeschouwer die geen actieve rol mag spelen bij het beslag inzake namaak.

Welke informatie kan de deskundige bij een beslag inzake namaak beschrijven?

De concrete opdracht van de deskundige wordt beschreven in de beschikking. De deskundige kan volgens artikel 1369bis Ger. W. overgaan tot een "beschrijving van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen". Dit betekent meestal een beschrijving van de producten of productieprocessen waarvan de verzoeker aanvoert dat deze mogelijk inbreukmakend zijn, maar ook een opgave van de leveranciers, afnemers en volumes.

Is de deskundige een vertegenwoordiger van de rechtenhouder?

Neen. De deskundige wordt aangesteld door de rechtbank. Hij of zij is onafhankelijk ten aanzien van de partijen. Bij de uitoefening van het beslag inzake namaak moet de deskundige rekening houden met de rechten van de beslagene.

Waar moet ik op letten bij het lezen van een beschikking beslag inzake namaak?

Zorg ervoor dat u een antwoord achterhaalt op de vragen in het onderdeel ‘Analyse van de beschikking’ op de pagina met praktische richtlijnen. Let in het bijzonder op verplichtingen op straffe van een dwangsom.

De deskundige vraagt lijsten met mijn klanten en leveranciers. Moet ik die geven?

De opdracht van de deskundige wordt beschreven in de beschikking. Hij of zij kan in principe kennis nemen van alle informatie die relevant is of kan zijn voor zijn opdracht. Vaak wordt de bezochte onderneming bevolen om mee te werken met de deskundige, op straffe van een dwangsom. Wanneer u vindt dat bepaalde informatie niet relevant of vertrouwelijk is, kan dit worden gemeld aan de deskundige. De gerechtsdeurwaarder kan dit ook opnemen in het proces-verbaal. In een derdenverzet kan aan de rechter worden gevraagd om de toegang tot deze informatie uit te sluiten of te beperken.

Wat gebeurt er na het bezoek van de deskundige en de gerechtsdeurwaarder?

De deskundige stelt een verslag op en bezorgt dit aan de rechtbank en de partijen. De verzoekende partij moet binnen een bepaalde termijn na de ontvangst van het verslag een dagvaarding ten gronde betekenen. Doet zij dat niet, dan heeft het beslag inzake namaak geen gevolgen meer. De verzoekende partij mag in dat geval geen gebruik meer maken van het deskundigenverslag.

Wat kan ik doen tegen een beslag inzake namaak?

Binnen een maand na de betekening van de beschikking kan derdenverzet worden ingesteld door de verzoekende partij te dagvaarden voor de rechter die de beschikking gewezen heeft. Partijen wisselen conclusies uit en pleiten de zaak. De rechter kan op derdenverzet de beschikking geheel of gedeeltelijk intrekken. Hij of zij kan ook bijkomende maatregelen opleggen, bijvoorbeeld om de bedrijfsgeheimen van de bezochte onderneming te beschermen.